Rodinný dům v k.ú. Předboj, okres Praha-východ – nabídka k prodeji

Insolvenční správce dlužnice Jitky Částkové, RČ: 755803/0447, bytem Kojetická 978, 277 11 Neratovice, nabízí k prodeji nemovitosti zapsané KÚ pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – východ, na LV č. 305, pro okres Praha – východ, obec Předboj, katastrální území Předboj, a to pozemek par. č. St. 213, zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba: rozestav.) a pozemek par. č. 251/3, zahrada.

Insolvenční správce výslovně upozorňuje zájemce, že nemovitost je zatížena nájemní smlouvou na dobu určitou do 30.6.2027, s tím, že nájemné je zaplaceno do 30.6.2021. Dále správce uvádí, že nemovitosti v současné době užívá sestra dlužnice s dětmi a matka dlužnice.

Své nabídky prosím posílejte do 11.11.2019 na email: info@hlistapril.cz

Na později doručené nabídky nebude brán zřetel. Kupní cenu je nutné uhradit před nebo při podpisu kupní smlouvy.

V případě bližších dotazů lze kontaktovat pana Prila na tel. 603 536 410.


27. října 2019